Hej ogarnięci !!!

Ogólnopolski Konkurs Literacki na opowiadanie fantastyczne „ Na srebrnym globie”

       W setną rocznicę śmierci Jerzego Żuławskiego (przypadającą w 2015 roku), jednego z prekursorów literatury fantastycznonaukowej, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem na Rzecz Uzdolnionych zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie fantastyczne.

 

Regulamin

Cele konkursu:

 • uczczenie pamięci Jerzego Żuławskiego,
 • propagowanie twórczości fantastycznej,
 • wspieranie talentów literackich (stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd twórcom).

Kategorie wiekowe:

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria - do lat 15 (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych),
 • II kategoria - 16-19 lat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych),
 • III kategoria - 20 lat i więcej (dorośli).

 

Zasady konkursu:

1. Termin zgłaszania prac mija z dniem 15 kwietnia 2015 r.

2. Do konkursu przyjmowane będą prace:

pisane prozą, opatrzone tytułem, w konwencji szeroko rozumianej fantastyki, napisane w języku polskim, dotąd niepublikowane(także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach; osoby po debiucie książkowym (powieść lub zbiór opowiadań) nie mogą brać udziału w konkursie; każdy uczestnik  może złożyć tylko jedną pracę (w trzech egzemplarzach).

 

3. Prace powinny mieć określoną formę:

 • do 5 stron wydruku komputerowego (kategoria I),
 • do 10 stron (kategoria II i III),
 • pisane czcionką Times New Roman bądź Arial 12, interlinia 1,5 pkt.,
 • prace należy nadsyłać na adres szkoły:                                                                               

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,

ul. Słowackiego 9,  39-200 Dębica

 

4. Prace należy opatrzyć pseudonimem; dane osobowe (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu) należy zamieścić w kopercie dołączonej do pracy.

5. Do prac należy także dołączyć podpisaną zgodę na wykorzystanie prac i publikację (załącznik nr 1).

Sposób oceny prac:

1.Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

 • pomysł,
 • wartość merytoryczną,
 • zgodność z tematyką,
 • poziom literacki pracy,
 • zgodność prac z zasadami konkursu,

2.W skład jury wejdą specjaliści  z zakresu literatury fantastycznej.

3.Decyzja jury jest ostateczna.

Nagrody:

Laureaci w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy, prace zostaną opublikowane w szkolnych „Zeszytach literackich” oraz w specjalnie z tej okazji przygotowanym zbiorze opowiadań. Laureaci w I i II kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. W kategorii III  pula nagród wyniesie 1500 złotych.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu, laureaci zostaną poinformowani drogą pocztową bądź telefoniczną.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Załącznik nr 1

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………. wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację opowiadania przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

 

……………………………..

podpis uczestnika