Hej ogarnięci !!!

Projekt-mobilność

Drugi program ponadnarodowa mobilność uczniów. Realizujemy zadanie projektowe w Grecji.

 Jednym z głównych celów  projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie uświadomienia roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich i kształtowanie świadomości przynależności do społeczności europejskiej. Realizujemy zadania projektowe.

 

 

Realizacja głównych celów projektu "Ponadnarodowa mobilność" w Grecji.

Wzmacniamy swoje kompetencje kluczowe:

- wzrost kompetencji językowych

- doskonalenie umiejętności cyfrowych

 

 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy”

Drugi projekt „Ponadnarodowej mobilności uczniów” - wystartował

Dziś uczestnicy projektu dotarli do Grecji. 

Przesyłają pozdrowienia!!!

 Hotel w którym mieszkają i jego najbliższe okolice.

 

 

 

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w II mobilności projektu:

Ponadnarodowa  Mobilność Uczniów

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 Projekt realizowany jest w terminie: 5.06.2021r. – 6.06.2022r.

 Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów:

- wzrost kompetencji językowych

- doskonalenie umiejętności cyfrowych

-  podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie

- uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich

- kształtowanie świadomości przynależności do społeczności europejskiej

Projekt obejmuje dwutygodniowy wyjazd do Grecji do miejscowości Larisai współpracę z tamtejszą szkołą.

Karta zgłoszenia ucznia do działań w ramach mobilności ponadnarodowej oraz Karta rekrutacyjna do projektu dla chętnych dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia można składać w bibliotece szkolnej od 5 kwietnia 2022 r. do 12 kwietnia 2022 roku do godz.12.00. 

 Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 12 kwietnia 2022 r.

                                                                                                         

Koordynator projektu

 

 

Ponadnarodowa mobilność uczniów. Thessaloniki. Grecja

Arystoteles                                            Rotunda

Pomnik Aleksandra Wielkiego                            fragment Łuku Triumfalnego

 

 

Ponadnarodowa mobilność uczniów. Grecja

Spotkanie w szkole z graeckimi rówieśnikami. Zostały podsumowane wszystkie działania i wręczono certfikaty udziału w projkcie. 

   

 

 

Rejs na wyspę Skiatos

 

 

Program ponadnarodowa mobilność uczniów. Realizujemy zadanie projektowe.

Jednym z  naszych zadań  jest zaprojektowanie  oraz wykonanie strony internetowej lub blogu kulinarnego poświęconego tradycji greckiej i polskiej z językiem przewodnim angielskim. Dlatego jesteśmy dziś na greckim targu.

 

 

Pierwszy nasz wschód słońca w Grecji.

Twardziele mobilności porannej.

 

Program mobilności ponadnarodowej. Po długiej podróży nareszcie w hotelu

 

 W hotelu Dafni Plus w Leptokarii na Riwierze Olimpijskiej!

 Ciepło!!!

 

 

Program mobilności ponadnarodowej. Węgierska granica.

Przerwa w podróży na obiad. Och, niebo błękitne!!!

 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy” – najważniejsze informacje na temat projektu

 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy” realizowany jest w ramach  „Ponadnarodowej mobilności uczniów”, projektu prowadzonego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

W projekcie przewiduje się przeprowadzenie 2 mobilności ponadnarodowych do Grecji. Każda z mobilności obejmie czas niespełna 2 tygodni, w tym: zajęcia merytoryczne, realizacja programu kulturowego oraz podróż. Zajęcia merytoryczne odbywać się będą w szkole partnerskiej, Mpakogianni Private School Larisa. W ramach współpracy z młodzieżą z Grecji uczniowie Szkoły będą mieli za zadanie zaprojektować oraz wykonać strony internetowe– blogi kulinarne poświęcone tradycji greckiej i polskiej, z językiem przewodnim angielskim.

Projekt zakłada realizację celów w odniesieniu do uczniów, kadry nauczycielskiej oraz Szkoły jako organizacji. Zaangażowanie w inicjatywę kadry nauczycielskiej i zarządzającej oraz efektywna współpraca z instytucją przyjmującą pozwolą na wszechstronny rozwój zasobów w placówce. Cel kluczowy projektu związany jest ze wzmacnianiem kompetencji kluczowych wśród uczestników, a przewidywane rezultaty w tam zakresie to:

  1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów: osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, cyfrowych, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności
  2. Rozwój wiedzy z przedmiotów podstawy programowej, m.in. jęz. obcy nowożytny, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie,
  3. Podniesienie poziomu umiejętności językowych – zwiększenie znajomości języka angielskiego i biegłości w posługiwaniu się nim
  4. Zwiększenie zdolności interpersonalnych i kompetencji związanych ze współpracą w grupie
  5. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji osób z mniejszymi szansami edukacyjnymi jak i zmniejszanie ryzyka przedwczesnego zakończenia edukacji.

 

Przygotowanie do mobilności w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy”

Uczniowie Szkoły zakwalifikowani do udziału w projekcie zrealizowali kurs przygotowawczy do wyjazdu. Oprócz wsparcia organizacyjnego, podczas zajęć poruszane były ciekawe tematy, które nie tylko zwiększyły gotowość młodzieży do uczestnictwa z zagranicznej mobilności, ale również rozbudziły apetyt na grecką przygodę!

Cele przygotowania

Projekty ponadnarodowej mobilności uczniów to nie tylko wyjazdy edukacyjne – ale również szereg innych działań, które również mają wpływ na zwiększanie kompetencji wszystkich uczestników projektu. Wśród nich można wymienić właśnie przeprowadzenie przygotowania uczestników – obligatoryjnego kursu, podejmującego zagadnienia związane z tematyką projektu.

Dzięki przygotowaniu uczestnicy zwiększają gotowość do odbycia wyjazdu w różnych wymiarach. W trakcie kursu językowego poznają słownictwo ułatwiające codzienne funkcjonowanie za granicą, a także to bezpośrednio związane z obszarem tematycznym mobilności. Część merytoryczna programu poświęcona Grecji, jej kulturze, historii, gospodarce, społeczeństwu, służy zarówno zebraniu informacji przydatnych w podróży, jak i – przede wszystkim – zwiększeniu wiedzy na temat kraju przyjmującego, która będzie miała wpływ na aktywne uczestnictwo w zajęciach podczas mobilności i wysoką jakość wypracowywanych rezultatów materialnych. Przygotowanie pedagogiczne zwiększa motywację do działań grupowych i indywidualnych, psychiczną gotowość do odbycia wyjazdu oraz pozwala na dokładne określenie zakresu wsparcia, którego potrzebuje uczeń ze strony Szkoły i opiekunów.

Ważnym elementem przygotowania jest również ewaluacja – mierzenie poziomu gotowości uczniów do udziału w mobilności oraz ich kompetencji, w tym po zakończonym przygotowaniu.

Przebieg kursu

Przygotowanie objęło łącznie 32 godziny. W zajęcia zaangażowani byli wszyscy uczniowie biorący udział w mobilności, a oprócz tego Szkoła zorganizowała także spotkania i indywidualne konsultacje dla rodziców i opiekunów, podczas których przedstawiono szczegółowy plan wyjazdu oraz kwestie organizacyjne i związane z kontaktem na miejscu.

Sam kurs skierowany do uczniów objął:

- 15 godzin zajęć z języka angielskiego. Oprócz zwiększenia zasobu słownictwa duży nacisk został położony na praktykę językową, tak by wesprzeć uczniów w wyzbywaniu się bariery językowej i pomóc im w swobodnej komunikacji w Grecji. Tradycyjna formuła została więc uzupełniona konwersatoriami, a młodzież przygotowywała się również do zaprezentowania Szkoły, regionu i uczestników projektu przed greckim audytorium w trakcie mobilności.

- 2 godziny zajęć z języka greckiego. Ta część była niemałym zaskoczeniem dla uczestników i wzbudziła ich duży entuzjazm! Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zwroty grzecznościowe, pozdrowienia czy słownictwo, które może przydać się podczas wyjazdu. Za opracowanie materiałów odpowiedzialna była Szkoła Partnerska.

- 5 godzin zajęć poświęconych Grecji. Od antycznej historii po współczesność… Ten panel pozwolił uczniom pogłębić wiedzę na temat kraju przyjmującego, w tym jego kultury czy stylu życia mieszkańców. Omówiono także lokalną charakterystykę regionu Riwiery Olimpijskiej i samej Larisy. Tematyka poruszana podczas zajęć była ściśle związana z planowanym zakresem merytorycznym mobilności.

- 5 godzin zajęć terenowych i pracy własnej. W tym czasie uczniowie pozyskiwali i gromadzili materiały na temat Dębicy, regionu i samej Szkoły – i na tej podstawie przygotowali prezentacje, które zostaną wygłoszone podczas spotkania inauguracyjnego w Szkole Przyjmującej.

Uczestnicy wzięli udział również w przygotowaniu pedagogicznym (łącznie 2 godziny), na które złożyły się indywidualne rozmowy, wywiadu z udziałem pedagoga oraz kurs BHP, którego ważnym elementem było szkolenie z zasad reżimu sanitarnego w dobie COVID-19.

Podsumowanie

Uczestnictwo w przygotowaniu w istotny sposób przyczyniło się do zwiększenia poczucia gotowości młodzieży do wyjazdu. Bardzo dziękujemy kadrze nauczycielskiej, która zaangażowała się w przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć. Przeprowadzona ewaluacja pokazuje, że nasi szkolni reprezentanci świetnie poradzą sobie podczas mobilności!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez uczniów w ramach przygotowania:

 

Inicjatywa „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Pierwsza wizyta w Grecji…

W dniach 26 – 28 sierpnia 2021 roku odbyła się wizyta przygotowawcza w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy”. Naszą szkołę reprezentowały panie Agnieszka Panek i Anna Lach. Celem wizyty było podpisanie umowy partnerskiej ze szkołą w mieście Larisa, która będzie gościła naszych uczniów.  Wizyta obejmowała spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji edukacyjnych, wizytację miejsc realizacji szkoleń i  warsztatów terenowych, miejsc zakwaterowania oraz analizę możliwości realizacji programu kulturowego przez uczniów w trakcie mobilności.

            Zostałyśmy przyjęte bardzo ciepło. Wszystkie spotkania odbywały się w serdecznej i pełnej życzliwości atmosferze, a nasi uczniowie z niecierpliwością czekają na zbliżający się wyjazd.

 

Piszemy i uczestniczymy w projektach…..

W grudniu minionego roku Agencja Narodowa ogłosiła nabór na napisanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Ciekawy temat zachęcił do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Napisania projektu podjęły się nauczycielki naszego liceum panie Agnieszka Panek i Ewa Nowacka. Czasu było niewiele, ponieważ termin złożenia wniosku upływał 10 stycznia 2021.

Celem projektu jak sama nazwa wskazuje jest ponadnarodowa mobilność uczniów, która u nas została skierowana do Grecji. Przedsięwzięcia realizowane przez szkoły w ramach projektu  mogą obejmować jednokrotne wyjazdy uczniów do jednego z krajów europejskich. Celem mobilności uczniów: wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wyniki naboru zostały ogłoszone 7 maja br. I nasza szkoła znalazła się na szóstym miejscu listy rankingowej uzyskując 102 punkty. Warto nadmienić iż lista liczyła 198 szkół objętych wsparciem finansowym.

O kolejnych działaniach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4200582

Szukaj