Hej ogarnięci !!!

Algorytmy

Algorytmy podstawowe

 1. badanie, czy liczba jest liczbą pierwszą
 2. rozkład liczby na czynniki pierwsze  
 3. pozycyjne reprezentacje liczb
 4. algorytm Euklidesa
 5. znajdowanie liczb Fibonacciego
 6. wyszukiwanie elementu w zbiorze  uporządkowanym
 7. znajdowanie najmniejszego lub największego   elementu w zbiorze
 8. znajdowanie jednocześnie najmniejszego   i największego elementu w zbiorze
 9. porządkowanie ciągu elementów metodami:   bąbelkową , przez wybór i przez wstawianie  
 10. obliczanie wartości wielomianu – schemat   Hornera
 11. wyszukiwanie wzorca w tekście
 12. sprawdzanie, czy tekst jest palindromem 
 13. szyfry: podstawieniowy i przestawieniowy 

Metody prezentacji algorytmów

Wybór algorytmu lub jego sformułowanie powinny być zawsze podporządkowane problemowi, który ma zastać rozwiązany

 • opis słowny
 • lista kroków
 • schemat blokowy
 • program komputerowy

Najbardziej przejrzystym sposobem prezentacji są schematy blokowe - narzędzia nakierowane na prezentację kolejnych czynności w projektowanym algorytmie.

 

 

Definicja i cechy algorytmu

INFORMATYKA -  to dziedzina wiedzy i działalności człowieka zajmująca się algorytmami
Definicja algorytmu
Algorytm –  jest skończonym, uporządkowanym ciągiem jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania postawionego  zadania.

Cechy algorytmów:
- poprawność          (algorytm daje oczekiwane wyniki),
- jednoznaczność    (zawsze daje te same wyniki przy takich samych danych wejściowych),
- skończoność         (wykonuje się w skończonej liczbie kroków),
- sprawność            (czasowa - szybkość działania i pamięciowa )