Hej ogarnięci !!!

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Poprawnej Polszczyzny „Z językiem polskim za pan brat”

Organizator konkursu – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy, przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

 Cele konkursu:

 • propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży
 • doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez odpowiedni dobór form wypowiedzi i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, doskonalenie skuteczności komunikacyjnej
 • budowanie językowego, a więc zintelektualizowanego obrazu świata i siebie
 • wyrabianie w uczniach dociekliwości poznawczej
 • rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy
 • wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój

 

Opis konkursu:

 Konkurs składa się z dwóch odrębnych części: część pisemna oraz część ustna (konkurs retoryczny). Uczniowie mogą wziąć udział tylko w konkursie pisemnym, tylko w retorycznym bądź też

w obydwu jednocześnie.

 

Kategorie uczestników:

 

 1. kategoria I – uczniowie szkół gimnazjalnych
 2. kategoria II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 Zasady konkursu pisemnego:

 Konkurs składa się z jednego etapu przeprowadzonego w I LO w Dębicy.

 1. Zadania dostosowane będą odpowiednio do poziomu nauczania w gimnazjach i szkołach średnich.
 2. Zadania:
 • dyktando bądź ćwiczenia ortograficzne,
 • ćwiczenia językowe (w zakresie składni, frazeologii, leksyki, fleksji;

mogą pojawić się ćwiczenia związane z określeniem części mowy i zdania)

 1. Czas pisania testu: około 60 minut.

 Zakres materiału:

Zadania konkursowe zostaną przygotowane w oparciu o: „Słownik Poprawnej Polszczyzny” PWN, „Słownik Języka Polskiego” PWN, Język polski. Poradnik prof. A. Markowskiego (wyd. Wilga).

 

Przebieg konkursu:

 1. Opiekunowie uczestników zgłaszają liczbę uczniów biorących udział w konkursie telefonicznie pod nr 014/6702616 do dnia 13 marca 2015 r. (każdą szkołę może reprezentować maksymalnie pięcioro uczniów).
 2.  Konkurs pisemny odbędzie się w I LO w Dębicy dnia 18 marca  2015 r. o godz.11.30.

 

Zasady konkursu ustnego (retorycznego):

 1. Konkurs jest jednoetapowy: wygłoszenie przed komisją przygotowanej wcześniej mowy retorycznej na podany poniżej temat (trzeba wybrać jeden) lub temat zaproponowany przez siebie.

Tematy mowy w roku 2015:

 Dla uczniów gimnazjum:

 • Piękno niejedno ma imię…
 • Dziwny jest ten świat...
  • Moje spojrzenie na to, co jest mi bliskie/dalekie/obce.
  • Muzyka – moja pasja.
  • Modnie – niemodnie.

 Dla uczniów szkół średnich:

 • S@motność w sieci.
 • Współczesna szkoła-plusy i/lub minusy.
 • Świat wokół mnie…
 • Moda – zjawisko społeczne.
 • Co w głowie, to na języku.

       

 1. Przygotowane wystąpienie uczestnika z gimnazjum nie powinno być krótsze niż 4 min. i nie dłuższe niż 6 min, ze szkoły ponadgimnazjalnej– 7-12 minut.
  1. Wygłaszane mowy oceniane będą wg pięciu kryteriów: zgodność z tematem, poprawność językowa, jakość argumentacji, umiejętność stosowania chwytów retorycznych, sposób prezentacji. Każde kryterium to od 0-5 pkt, przyznawanych przez każdego członka jury. Suma tych punktów wyłoni zwycięzców.
  2. Opiekunowie uczestników zgłaszają ilość uczniów biorących udział w konkursie retorycznym telefonicznie pod nr 014/6702616 do dnia 20 marca 2015 r.
  3. Konkurs odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy  w dniu 25 marca 2015 r.

o godz. 10.00.

 Uroczyste podsumowanie konkursu, wraz z rozdaniem nagród i dyplomów dla uczestników, odbędzie się łącznie dla obydwu konkursów, w dzień konkursu retorycznego tj. 25 marca

o godz.12.00 (szkoły zostaną powiadomione telefonicznie o ewentualnych zmianach).

 Nagrody

 1. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

W razie pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt:

-telefoniczny (014/6702616)

-mailowy: martabs@poczta.onet.pl; zmijka75@wp.pl